Latihan Industri (LI)

BIL JABATAN
1.  Jabatan Sains & Teknologi Maritim
2.  Jabatan Sains Komputer
3.  Jabatan Sains Pertahanan